BOOKHOUSE

Pop Magazine issue 23 - Britney Spears - Prada - Cindy Sherman - glossy Fashion extravaganza

Barbara Kruger, Ikonika, Gloria Steinem, Vladimir Restoin Roitfeld, Cindy Sherman
Luka,
Evgeniya Skvortsova
, Enikő Mihalik, Tetyana Melnychuk